Locodels logo

Miestne doručenie kuriérskou službou

Locodels Value Icon

Váš čas zarobiť

Váš čas, Vaše vozidlo, Váš čas zarobiť si! Dostanete 70% z ceny každého doručenia.

Locodels Time Icon

Každé vozidlo

Môžete použiť ľubovoľný druh vozidla. Bicykel, motocykel, osobné auto, dodávku, nákladné auto.

Locodels Work Icon

Tvoje trasy

Nastavte si svoje každodenné trasy aby ste prilákali viac objednávok!

Nov� gener�cia doru�ovania v�meste, ktor� vyp��a medzeru na trhu

Locodels je zalo�en� na obchodnom modeli tzv. �zdie�an� ekonomika� zalo�en� na doru�ovanie bal�kov v�meste. Zameriavame sa na doru�ovanie v�ten ist� de�, od dver� k dver�m, mestsk� z�sielkov� slu�ba, ktor� rie�� medzeru pre e-obchodn�kov a maloobchodn�kov.

Na�i B2B z�kazn�ci s� mal� spolo�nosti, ktor� potrebuj� denn� dodoru�ovacie slu�by a� do 10 bal�kov, ale to nie je limit. My im pon�kame cenu, ktor� je o 20% ni��ia ako je trhov� cena, ak� by dostali od klasick�ch kuri�rskych spolo�nost� pri po�te 20 a�viac denn�ch z�sielok.

Locodels homepage 1. slide

Naplánujte

Prihláste sa do nášho systému, vyberte svoje dodacie lehoty, destináciu a veľkosť balíka.

Pripravte si balík

Pripravte balíček pre nášho kuriéra. Môže to byť zabalené v krabici, alebo len v jednoduchom vaku.

Locodels homepage 2. slide
Locodels homepage 3. slide

Kuriér prichádza

Náš kuriér dorazí v požadovanom čase (30 minút, 60 minút, 120 minút) a vyzdvihne balíkt.

Doručenie

Dostanete oznámenie o úspešnom doručení.

Locodels homepage 4. slide

Buduj. Bud�cnos�. Teraz.

Siln� zna�ky a mal� a stredn� firmy pou��vaj� Locodels pre doru�ovanie v�etk�ho od spotrebnej elektroniky po kozmetick� v�robky a doru�ovanie kvet�n. Z�kazn�kom �etr� �as s r�chlym a flexibiln�m dodan�m.

Pon�kame tri platobn� modely pre na�ich z�kazn�kov

Platbu kreditnou kartou, predplatenie alebo pau��l. Klasick� platby kreditnou kartou sa pou��vaj� za platby za doru�enie jednotliv�ch bal�kov. S�predplaten�m modelom na�i z�kazn�ci ulo�ia ur�it� sumu ako z�lohu, ktor� z�vis� na samotnom meste. Tento model je v���inou pou��van� spolo�nos�ami, kde v�konn� alebo finan�n� riadite� m��e nar�ba� s�kreditnou kartou a�administrat�vny pracovn�ci maj� pr�stup do n��ho syst�mu. Mo�nos� pau��lu (t��denn�, dvojt��d�ov�, mesa�n�) je vyhraden� pre najv����ch klientov.

Zákazníci

  • Jasné ceny

  • Plaťte za vzdialenosť

  • Poistenie

Vodiči

  • Miestne dodávky

  • Váš plán

  • Týždenné platby

Retailový obchodníci

  • Automatizovaný proces

  • Prehľadné dáta

  • Stav